30.07.2017 - Cyklistická èasovka jednotlivcù a bìh na 10 km na novém obchvatu Zwettlu

Tento závod se koná u pøíležitosti otevøení nového obchvatu mìsta Zwettl!

Datum: 30.07.2017
Èas závodu: èasovka 8:00-10:00, poté start bìhu na 10 km
Místo: Zwettl, pøípojka Zwettl-Ost, betonárna Swietelsky (od Zwettlu smìrem Krems/Wien)
Délka trati: 32 km (2 kola)

Klasifikovány a zvl᚝ hodnoceny budou následující kategorie:

Kategorie silnièních kol:
Podmínky: všechna závodní kola jsou povolena bez JAKÝCHKOLIV zmìn na øidítkách. Kolové disky jsou ZAKÁZANÉ!

Kategorie èasovkových a triatlonových kol:
Podmínky: všechnakola v této kategorii jsou POVOLENA se zmìnami na øidítkách a s kolovými disky(UCI-normy nejsou zásadní).

Poèet startovních míst úèastníkù èasovky je omezen na 240!!!

Bìh na 10 km:
Závod v bìhu na 10 km se koná po dojezdu posledního úèastníka èasovky (start cca. v 11.30 hod.). Pøihlášení je možné i v den konání závodu pøímo na startu.

Kombinovaný závod v èasovce a bìhu na 10 km:
Úèastníci èasovky mají možnost kombinovat cyklistický závod s 10-ti km bìhu. Pro tento závod je možné se rozhodnout flexibilnì po dojezdu èasovky (pøihlášení pøedem vhodné a to i v pøípadì nenastoupení ke startu v bìhu).

Vìkové kategorie: (muži a ženy budou hodnoceni zvl᚝)
-do 40 let (16-39 let), roèník 2001-1978 (úèastníci od 16-ti do 18-ti let smìjí startovat jen s písemným souhlasem zákonných zástupcù) úèastníkùm mladším 16-ti let není start povolen
-nad 40 let roèník 1977 a starší

Startovné pro èasovkový závod:
do 30.06.2017  € 25,-
od 01.07.2017 do 26.07.2017 € 30,-

Poslední možnost pøihlášení: 26.7.2017 ve 24:00 hodin; pozdìjší registrace na èasovku v den závodu na místì není možná! Poèet startujících v èasovce omezen na 240!
Pøihláška je platná až po zaplacení startovného. Nezaplacené registrace budou automaticky smazány.
Startovní poøadí bude udìlováno dle poøadí zaplacení startovného – døíve zaplacené pøihlášky budou zaøazeny ke startu mezi 9 a 10 hod.

Startovné bìhu na 10 km není ještì stanoveno, podrobnìjší aktuální informace budou zveøejòovány prùbìžnì na facebooku (https://www.facebook.com/kosmopiloten) a na homepage (http://www.kosmopiloten.at/einzelzeitfahren.html ). Pøihláška na 10 km je možná i v den závodu na místì.
V pøípadì dotazù kontaktujte kosmopiloten@netscape.net , další aktuální info na
https://www.facebook.com/kosmopiloten  a na homepage www.kosmopiloten.at


Pravidlazávodu:
• Rozcvièení (warming up) na trase závodu je z bezpeènostních dùvodù zakázáno, nedodržení vede k diskvalifikaci.
• Úèastníci jsou povinni zaøadit se ke startu nejpozdìji 5 min pøedstartem.
• Kola úèastníkù budou kontrolována.
• Ochranná helma je povinná.
• Úèastníci závodu jsou povinni dodržovat pravidla silnièního provozu a smí používat jen pravý pruh vozovky a jet vpravo. Provoz z opaèného smìru je možný (policie, rozhodèí na motorkách, požárníci, záchranná služba – pozor, pøíjezd v pøípadì nutnosti støedem vozovky!)! Dráha je v dobì závodu uzavøena pro silnièní dopravu.
• Jízda v závìsu, køížení dráhy a krácení zatáèek jsou pøísnì zakázány a vedou k diskvalifikaci!
• Úèastníci jsou povinni dodržovat platné mezinárodní antidopingové pøedpisy.
• Dodržování pravidel bude prùbìžnì kontrolováno rozhodèími!
• Úèast v závodì je zcela na vlastní nebezpeèí a na vlastní odpovìdnost úèastníka. Úèastník se zøíká veškerých právních nárokù vùèi poøadateli. Poøadatel nenese žádnou odpovìdnost za ztrátu nebo poškození na kolech a materiálu. Za škody na zdraví vyplývajících z úèasti v závodì poøadatel taktéž neruèí. Poøadatel není povinnen hradit škody vzniklé na základì nedbalosti organizátora.